StudiranjeuEvropi.com

Studentska viza za Grčku

Studentska viza za Grčku nije potrebna studentima koji dolaze iz neke druge članice Evropske unije ili Evropske ekonomske zone i Švajcarske. Međutim potrebno je po dolasku u Grčku da prijave svoj boravak.

Državljani trećih zemalja koji žele da studiraju u Grčkoj duže od 3 meseca moraju da apliciraju i dobiju nacionalnu vizu sa oznakom D, kako bi mogli da legalno studiraju i borave u Grčkoj. Po dolasku u Grčku studenti kojima je potrebna viza treba da apliciraju za boravišnu dozvolu koja zamenjuje studentsku vizu.

Uslovi za dobijanje studentske vize

Za uspešan ishod aplikacije za studentsku vizu potrebno je ispuniti određene uslove:

Prethodno stečeno obrazovanje

  • Da biste mogli da se upišete na studije u Grčkoj, potrebno je da imate odgovarajući stepen obrazovanja koji je potreban za upis na izabrane studije.

Znanje jezika

  • Da biste studirali na grčkom ili engleskom jeziku, potrebno je dokazati da imate dovoljno znanja tog jezika. Nivo znanja jezika zavisi od samog stepena studija i programa i ono se dokazuje u vidu međunarodno priznatog testa jezika.

Upis na studije

  • Jedan od ključnih uslova da bi moglo da se aplicira za studentsku vizu za Grčku je da je student upisan na studijski program u Grčkoj. Student je u obavezi da dokaže da je primljen na studije i da je platio sve što je potrebno za upis.

Putno zdravstveno osiguranje

  • Jedan od uslova studentske vize je da dokažete da imate organizovano putno zdravstveno osiguranje najmanje za period važenja vize.

Finansijska stabilnost

  • Finansijska garancija je jedan od najvažnijih uslova studentske vize. Neophodno je dokazati da student može finansijski da izdrži studije u Grčkoj.

Postoji više načina za dokazivanje finansijske sposobnosti:

  • Student može dokazati da lično poseduje dovoljno sredstava kako bi pokrio troškove života i studiranja u Grčkoj.
  • Student može da ima sponzora koji će prikazati dovoljno finansisjkih sredstava u ime studenta, kako bi mogao da živi i studira u Grčkoj.
  • Student može biti dobitnik stipendije koja pokriva troškove studija i života.

Uslov dobrog karaktera i zdravstvenog stanja

Student treba da dokaže da je dobrog karaktera odnosno da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi nikakav postupak. Svi studenti koji apliciraju za vizu treba da dostave dokaz o zdravstvenom stanju koji izdaje ovlašćena ustanova za svrhu apliciranja za grčku vizu.

Dužina trajanja studentske vize

Studentska viza se izdaje na period do godinu dana. Studentsku vizu je potrebno po dolasku u Grčku zameniti boravišnom dozvolom koja se izdaje na period od godinu dana i može da se obnavlja do kraja školovanja.

Rad na studentskoj vizi

Državljani EU/EEZ mogu da rade tokom studija u Grčkoj bez radne dozvole.

Pravo na rad od 20 sati nedeljno imaju studenti državnih obrazovnih institucija, studenti koji se upišu na privatnu obrazovnu instituciju moraju da imaju radnu dozvolu za rad tokom studija.

Zdravstveno osiguranje za međunarodne studente

Svi međunarodni studenti su u obavezi da imaju zdravstveno osiguranje za period boravka i studiranja u Grčkoj. Studenti koji dolaze iz EU/EEZ i Švajcarske mogu u Grčkoj da koriste svoje nacionalno osiguranje, samo je potrebno da imaju Evropsku kartu zdravstvenog osiguranja.

Državljani trećih zemalja, ukoliko im na osnovu bilteralnog sporazuma nije prizanto nacionalnao osiguranje, moraju za studije u Grčkoj da organizuju privatno grčko zdravstveno osiguranje.

Apliciranje za studentsku vizu

Za studentsku vizu se aplicira lično u ambasadi ili konzulatu Grčke u zemlji boravka. Potrebno je zakazati termin za podnošenje zahteva, dokumentacije i konzularni intervju. Procedura za zakazivanje termina i procesiranje alikacije može da traje od 2 do 3 meseca, pa se savetuje da se sa procedurom počne čim se dobije potvrda o upisu na studije.

Po dolasku u Grčku studenti treba da apliciraju za boravišnu dozvolu u lokalnoj imigracionoj kancelariji za strance. Za boravišnu dozvolu se takođe aplicira lično, a obrazovna institucija na koju se student upisao može pružiti značajnu pomoć u pripremi za apliciranje.

Taksa za obradu aplikacije

Taksa za obradu aplikacije za studentsku vizu iznos 90 EUR, dok je taksa za izdavanje boravišne dozvole 150 EUR po godini.